OWU

Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

1. Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży" - zwane dalej „OWS", mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji (zawieranych umów), których przedmiotem będzie sprzedaż lub wytworzenie i sprzedaż towarów - zwanych dalej „towarami” dokonywana przez spółkę pod firmą SCANPARTNER Tomasz Podgórski z siedzibą w Gdyni, nr. NIP 585-121-45-77, nr. REGON 220973896 , zwanej dalej „sprzedawcą”, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako „konsument" w rozumieniu art.384 § 3 k.c.) - zwanego dalej „kupującym”, stanowiących przedmiot działalności produkcyjnej i/lub handlowej sprzedawcy - w zakresie, w jakim strony na mocy pisemnego porozumienia nie dokonały wyłączenia lub zmiany OWS lub nie uregulowały danej kwestii w sposób odmienny niż to unormowano w OWS, albo w jakim zmiany warunków określonych w niniejszych OWS nie wynikają w sposób jednoznaczny z treści złożonej kupującemu przez sprzedawcę propozycji sprzedaży określonych towarów i złożonego przez kupującego zamówienia przyjętego przez sprzedawcę.

 

Propozycja sprzedaży

 

2. Złożona przez sprzedawcę propozycja dokonania sprzedaży określonych towarów ważna jest 3 (trzy) dni, jeśli nie zostanie podany inny termin. Żadna taka propozycja, niezależnie od tego jak ją nazwano (włączając w to nazwanie jej „ofertą") nie stanowi wiążącej sprzedawcę oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia na warunkach wskazanych w owej propozycji sprzedawcy. Proponowana przez sprzedawcę cena nie obejmuje kosztów żądanych przez Kupującego atestów, certyfikatów lub badań, które będą doliczone do ceny towaru chyba że strony ustalą inaczej.

 

Zamówienia

 

3. Przesłane sprzedawcy przez kupującego zamówienie jest wiążące dla kupującego jeżeli dokonując zamówienia znał on lub mógł z łatwością poznać ceny zamawianych towarów. W przypadku, gdy kupujący takich cen nie znał, lub nie mógł ich z łatwością poznać, albo gdy znane mu wcześniej ceny uległy zmianie, kupujący będzie związany zamówieniem jeżeli nie odwoła go natychmiast po otrzymaniu od sprzedawcy informacji na temat tych cen. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia i jego wykonania. W przypadku przyjęcia przez sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie sprzedawcy sprzeciwu wobec tych zastrzeżeń sprzedawcy. W wypadku przedstawienia takiego sprzeciwu, dla związania sprzedawcy takim zamówieniem konieczne jest ostateczne ustalenie pomiędzy stronami warunków umowy, których dotyczyły te zastrzeżenia, co do których kupujący zgłosił ten sprzeciw. W przypadku złożenia ustnego (w tym telefonicznego) zamówienia przez Kupującego, który pozostaje ze sprzedawcą w stałych stosunkach (mających miejsce w szczególności, gdy dane zamówienie jest co najmniej drugą transakcją pomiędzy stronami), sprzedawca może potwierdzić przyjęcie takiego zamówienia w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną. Takie potwierdzenie wiąże Kupującego, jeżeli nie zgłosi on sprzedawcy zastrzeżeń, w tej samej formie, w jakiej otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienia, najpóźniej w terminie sześciu godzin od chwili wysłania przez sprzedawcę takiego potwierdzenia i nie później niż przed momentem wystawienia przez sprzedawcę faktury albo/i wydania zamówionego towaru. Żadne zamówienie nie wiąże Sprzedawcy, jeżeli nie potwierdzi on jego przyjęcia.

 

4. Przyjęcie zamówienia nie wiąże sprzedawcy w szczególności w sytuacji, gdy z przyczyn pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w szczególności z powodu siły wyższej albo zachowań kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy) - dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe, nadmiernie utrudnione lub wiąże się dla sprzedawcy ze stratami wyższymi niż 5% (dziesięć procent) wartości netto towarów, których to dotyczy.

 

5. Przyjęcie zamówienia nie wiąże sprzedawcy również w sytuacji, gdyby łączne długi kupującego wobec sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego (o ile takowa kwota została pomiędzy stronami ustalona) albo w przypadku gdyby kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz sprzedawcy jakichkolwiek należności.
Tolerancje

 

6. Do tolerancji w zakresie wymiarów, długości, wagi i innych, podobnie jak do prawa sprzedawcy do zmiany masy dostawy w stosunku do określonej w zamówieniu, odnoszą się ogólnie w tej branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, o ile nie podano innych postanowień. Podana przez sprzedawcę masa jednostkowa jest przybliżona. Próby należy traktować jako próby typowe, jeśli nie ustalono inaczej. Dopuszczalna będzie w szczególności tolerancja co najmniej +/- 5%. Cena

 

7.W przypadku, gdy stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), kupujący zapłaci za przewidziany umową rodzaj towaru cenę (plus podatek VAT w obowiązującej wysokości) ustaloną przez sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Jeśli już po zawarciu umowy zostanie wprowadzona opłata eksportowa lub importowa od towaru, podatek lub inna podobna dopłata albo nastąpią zmiany w ich wysokości, albo nastąpi zmiana ceny surowca, albo zmiana kursu walut, sprzedawca może zmienić cenę w odpowiednim zakresie, nawet jeśli wprowadzenie dopłaty albo jej zmiana, albo zmiana ceny surowca albo kursu walut nie zostały uwzględnione w umowie.

 

8.W przypadku, gdy stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) uważać się będzie, że takie stawki w innej walucie stanowią jedynie podstawę ustalenia ceny. W takim przypadku cena na fakturze będzie określona - wg wyboru sprzedawcy - w tej walucie albo w Złotych Polskich w oparciu o równowartość danej kwoty walutowej według kursu średniego wg publikacji NBP z dnia wystawienia faktury.

 

9.Poprzez złożenie danego zamówienia kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej, który powinien zostać przekazany sprzedawcy..
Dostawa

 

10.Jeśli nie zostanie uzgodnione inaczej, sprzedawca ma prawo wydać zamówione towary kupującemu w zakładzie sprzedawcy albo dokonać ich dostawy do kupującego - taka dostawa odbywa się samochodem pod wskazany adres za dodatkową opłatą za transport, według stawek zaangażowanego przez sprzedawcę przewoźnika lub spedytora. Jeżeli adres, pod który ma nastąpić dostawa, nie zostanie wskazany przez kupującego w danym zamówieniu, uważać się będzie, że towar może być dostarczony według uznania sprzedawcy - do dowolnego miejsca, w którym wykonywana jest działalność przez kupującego lub pod jego adres wpisany do właściwego rejestru sądowego (lub do ewidencji działalności gospodarczej) albo do miejsca, do którego towary były przez sprzedawcę dostarczane kupującemu już wcześniej, w całości lub częściami.

 

Opakowanie

 

11.W przypadku, gdy w treści pisemnych ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.

 

12. Koszt opakowania, które jest konieczne lub którego zażądano, obciąża kupującego po cenie kosztów własnych sprzedawcy, a opakowanie nie jest zwrotne, o ile nie postanowiono inaczej. Kupujący może zostać obciążony również kosztami zabezpieczenia i/lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.
Zapłata i odsetki za opóźnienie

 

13. Zapłata ma być dostarczona sprzedawcy najpóźniej w dniu określonym na fakturze, nie dłużej jednak niż 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że sprzedawca zastrzegł (np. w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia) inne warunki płatności (np. przedpłata). Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy. Jeśli zapłata nie zostanie uiszczona w terminie, zostają naliczane odsetki za opóźnienie według stopy ustawowej chyba, że strony ustaliły inaczej. Akcept albo inne zobowiązanie nie są traktowane jako zapłata, dopóki zapłata nie zostanie w całości zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedawcy albo w granicach dopuszczalnych prawem wpłacona do jego kasy.

 

14. Jeśli kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby dostawa odbyła się zgodnie z umową. Jeśli kupujący nie zapłaci w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy kupującego obciąża wobec sprzedawcy kara umowna w wysokości obliczonej jako równowartość: dla towarów nieprzetworzonych przez sprzedawcę - 30% (trzydzieści procent), a dla towarów przetworzonych przez sprzedawcę - 70% (siedemdziesiąt procent) ceny nieodebranego przez kupującego towaru. w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt kupującego i domagać się wykonania przez kupującego umowy i zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary umownej jak przy odstąpieniu od umowy (tj. kary w wysokości przewidzianej w zdaniu poprzedzającym). Sprzedawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej, w szczególności obejmującego koszty nabycia i/lub wytworzenia towaru przez sprzedawcę. Niezależnie od powyższego, kupujący zobowiązany jest też zwrócić sprzedawcy wszelkie koszty związane z magazynowaniem towaru nieodebranego przez kupującego w terminie.

 

Niewypłacalność

 

15. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, sprzedawca ma prawo żądać - przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia należności z góry (co będzie traktowane jako zaliczka) albo udzielenia przez kupującego określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. Jeśli nie nastąpi to bezzwłocznie, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez zobowiązań odszkodowawczych.
Zastrzeżenie prawa własności

 

16. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy, dopóki zapłata za niego nie zostanie uiszczona w całości. W przypadku przetworzenia towaru lub jego połączenia albo pomieszania z innymi rzeczami (lub masą majątkową), uważać się będzie, że sprzedawca stał się właścicielem całej rzeczy (lub masy majątkowej) powstałej z przetworzenia, połączenia lub pomieszania (tj. że kupujący przeniósł na sprzedawcę własność całej takiej rzeczy lub masy majątkowej) - niezależnie od stosunku wartości tego towaru oraz rzeczy (lub masy majątkowej), z którą towar ten połączono lub pomieszano.

 

17. W przypadku, gdyby wbrew powyższym zastrzeżeniom doszło do prawnie skutecznego przeniesienia na osobę trzecią jakiegokolwiek prawa do samego towaru lub do rzeczy (albo masy majątkowej) powstałej z przetworzenia tego towaru albo jego połączenia lub pomieszania, względnie samego posiadania tego towaru lub rzeczy (albo masy majątkowej), uważać się będzie, że jednocześnie doszło do przeniesienia (przelewu) przez kupującego na sprzedawcę wszelkich roszczeń (wierzytelności) mogących przysługiwać kupującemu w związku z przeniesieniem na ową osobę trzecią takiego prawa lub posiadania. Powyższe nie zwalnia jednak samego kupującego od osobistej odpowiedzialności wobec sprzedawcy.

 

18. W przypadku nie otrzymania terminowej zapłaty sprzedawca może według swojego wyboru domagać się tej zapłaty od kupującego bądź odebrać od kupującego lub od osoby trzeciej towar albo rzecz powstałą z jego przetworzenia, połączenia lub pomieszania (przy czym odbiór taki może być dokonany własnym staraniem sprzedawcy, również bez uzgodnienia z kupującym) albo też domagać się zapłaty od owej osoby trzeciej (stosownie do treści pkt 17). Sprzedawca jest upoważniony do wejścia na teren nieruchomości lub lokali, w których znajdować się będzie rzecz podlegająca odebraniu, przy czym może on w tym celu pokonać w dowolny sposób wszelkie zamknięcia i zabezpieczenia. Takie zachowania sprzedawcy nie będą uważane za naruszenie przysługującego kupującemu posiadania odbieranych rzeczy, nie powodują odpowiedzialności Sprzedawcy ani nie rodzą dla Kupującego roszczenia o przywrócenie posiadania.

 

Powiadamianie o opóźnieniu

 

19. Dochowanie przez sprzedawcę terminu dostawy zachodzi w szczególności, gdy w terminie tym sprzedawca postawił towar do dyspozycji kupującego. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie ona w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu dostawy lub odbioru towaru albo takie opóźnienie wydaje się jej możliwe, powinna ona o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany możliwy termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie. Dotyczy to również wchodzących w skład dostawy dostaw częściowych. Przekazanie takiej informacji nie uchyla odpowiedzialności strony za uchybienie terminowi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie uchybienie terminowi.

 

Odstąpienie od umowy w przypadku opóźnienia

 

20. Jeśli zapowiedziane lub przypadkowe opóźnienia w dostawie lub odbiorze, pociągnie za sobą istotną szkodę, strona która nie jest odpowiedzialna za opóźnienie ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego towaru. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób. Jeśli zapowiedziane lub przypadkowe opóźnienie dostawy dotyczy towaru, który jest wykonany według specjalnych wskazówek nabywcy i/albo jest to taki rodzaj towaru, którego sprzedawca zazwyczaj nie posiada w magazynie i nabywca wiedział albo mógł wiedzieć, nabywca może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy opóźnienie było poważne (tj. nie krótsze niż 30 dni), a opóźniany towar może być dostarczony nabywcy przez kogoś innego niż sprzedawca w terminie wcześniejszym niż podany przez sprzedawcę możliwy (nowy) termin realizacji dostawy tego towaru. Jeśli strona nie wykorzysta niezwłocznie swojego prawa do odstąpienia od umowy, podany w zawiadomieniu o opóźnieniu termin dostawy powinien być uznany za wiążący strony nowy termin dostawy. Jeśli nastąpi odstąpienie od umowy z powodu zapowiedzianego lub przypadkowego opóźnienia, strona nie ma prawa do innego odszkodowania za szkodę, niż to, o którym mowa w punkcie 21 niniejszych OWS.

 

Odszkodowanie w przypadku odstąpienia od umowy z powodu zwłoki

 

21. Odszkodowanie z powodu opóźnienia wykonania umowy, niewykonania albo nienależytego jej wykonania i/albo odstąpienia od niej może być wypłacone jedynie wtedy, gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie, albo jeżeli takie odszkodowanie zostało wyraźnie zastrzeżone w treści niniejszych OWS. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione sprzedawcy przez kupującego na piśmie najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia, gdy dana dostawa, której dotyczy dane roszczenie, według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie przez kupującego.

 

Kontrola u odbiorcy, reklamacje towaru i odpowiedzialność za jego jakość i zgodność z umową

 

22. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym a także natychmiastowego zgłoszenia przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

 

23. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.

 

24. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzednich nie było, przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności, możliwe, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi dwa dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności, zauważenie wady było możliwe.

 

25. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów, niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem albo nienależytym wykonaniem umowy - kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach od 21 do 24, w szczególności dokonać zgłoszenia stwierdzonych nieprawidłowości sprzedawcy natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe. Uchybienie przez kupującego takim obowiązkom lub terminom, w odniesieniu do przedmiotu danej umowy (danego zamówienia), jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez kupującego wszelkich takich roszczeń dotyczących tej umowy (tego zamówienia).

 

26. Postanowienia punktów 22 do 25 stosuje się odpowiednio do przypadków zaistnienia niedoborów lub uszkodzeń dostarczonego towaru.

 

27. Reklamacja dotycząca zaistnienia niedoborów lub uszkodzeń dostarczonego towaru powinna zawierać w szczególności informacje o rodzaju i zakresie niedoboru lub uszkodzenia.

 

28. Pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach od 22 do 27, sprzedawca udziela kupującemu gwarancji jakości sprzedanych towarów. Udzielenie powyższej gwarancji oznacza, że w wypadku zaistnienia wad towarów sprzedawca powinien w stosownym okresie, nie krótszym jednak niż siedem dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, podjąć decyzję albo o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego. W przypadku nie poinformowania kupującego w terminie przez sprzedawcę o treści decyzji co do sposobu usunięcia wad, uważać się będzie że została podjęta decyzja o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego, chyba że sprzedawca wykaże, iż podjęcie decyzji było w opisanym wyżej terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Zobowiązanie sprzedawcy obejmuje poza tym odpowiedzialność za konieczny transport wadliwego lub wymienionego towaru. Jeśli sprzedawca zaniecha usunięcia w odpowiednim czasie wady lub dostarczenia nowego towaru zamiast wadliwego, kupujący ma prawo żądać odpowiedniego pomniejszenia ceny zakupu albo jeśli nadal istniejąca wada jest poważna, ma prawo odstąpić od umowy tegoż wadliwego towaru i towaru, który jest z nim bezpośrednio związany (z prawem sprzedawcy do wymiany w każdym czasie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad lub do usunięcia wad).

 

29. Warunkiem obciążenia sprzedawcy odpowiedzialnością za wady towaru jest profesjonalne (tj. z zawodową starannością i wiedzą) obchodzenie się przez kupującego z towarem i używanie tego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzedawca może odrzucić odpowiedzialność z tytułu wad towaru, który mimo stwierdzenia lub możliwości stwierdzenia przez kupującego wady był przez kupującego nadal używany lub został przetworzony w sposób naruszający jego stan pierwotny. Gwarancja na dany towar jest udzielana na trzy miesiące od chwili dostarczenia kupującemu (lub odebrania przez kupującego) tego towaru.

 

30. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści powyższych punktów 27 i Kupującemu nie przysługują wobec sprzedawcy żadne inne, niż te opisane wyraźnie wyżej roszczenia związane z zaistnieniem wad, niedoborów lub uszkodzeń towarów lub ze skutkami takich okoliczności. W szczególności, wobec udzielenia kupującemu powyższej gwarancji jakości, nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady. Odpowiedzialność sprzedawcy nie obejmuje też prawa do jakiegokolwiek odszkodowania, w tym do odszkodowania obejmującego utracony zysk, straty produkcyjne, utratę renomy rynkowej itp..

 

Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez towar

 

31. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym towaru stanowiącego produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

32. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym kupującemu przez sprzedawcę towarem lub z towarami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych kupującemu przez sprzedawcę, kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić sprzedawcę i podjąć przed tym roszczeniami obronę w sposób wskazany przez sprzedawcę a także umożliwić sprzedawcy przystąpienie (w charakterze interwenienta ubocznego) do dotyczącego tych roszczeń postępowania sądowego, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.

 

Informacja i obsługa

 

33.Wszelkie informacje w formie danych katalogowych albo informacji ze strony personelu sprzedawcy przed i po zawarciu umowy są udzielane bez zobowiązań i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art.66 i następnych kodeksu cywilnego.

 

34.Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie przez towar określonych cech ani za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez kupującego celów (które z zasady nie są sprzedawcy znane) o ile sprzedawca nie udzieli kupującemu pisemnego zapewnienia, iż towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do pożądanych przez kupującego konkretnych celów. Za takie zapewnienie nie będą uważane w szczególności dostarczane kupującemu przez sprzedawcę wraz z towarem certyfikaty i inne świadectwa jakości lub pochodzenia, wystawiane przez ich producenta lub jakikolwiek podmiot inny niż sam sprzedawca.

 

35. O ile strony nie uzgodnią na piśmie inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na kupującego własności tego towaru (w szczególności zobowiązanie to nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).
Podstawy i terminy do odstąpienia od umowy

 

36. Poza podstawami wynikającymi z innych postanowień niniejszych OWS, także następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy i każda inna okoliczność, nad którą strona nie panuje (np. siła wyższa), taka jak w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych oraz wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich, za które strona ta w świetle prawa nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.

 

37. Przewidziane w dowolnych postanowieniach niniejszych OWS prawo odstąpienia od umowy dotyczącej danego zamówienia sprzedawca może wykonać w terminie 10 (dziesięciu) lat od zawarcia tej umowy. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

 

37. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Gdyni.
Stosowane prawo

 

38. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której sprzedawca dokona na rzecz kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych wszystkich lub niektórych warunków) jak również odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych. Poza odpowiedzialnością wyraźnie określoną w treści niniejszych OWS, sprzedawca nie odpowiada za żadne skutki lub szkody, które mogą być poniesione przez kupującego lub osoby trzecie, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez sprzedawcę umyślnie.

 

39. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

 

Forma

 

40. Ilekroć w niniejszych OWS mowa jest o formie pisemnej, uważać się będzie, że chodzi o formę zastrzeżoną pod rygorem nieważności.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY wersja obowiązująca od dnia 02.12.2019